Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a 

predávajúcim v oblasti predaja pijavice lekárskej a tovaru súvisiaceho s chovom a aplikáciou 

pijavice lekárskej, medzi spoločnosťou Marta Kolštromová (ďalej len “predávajúci”) a jej

 obchodnými partnermi a zákazníkmi (ďalej len “kupujúci”).

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a 

predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Marta Kolštromová a jej 

obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami,

 ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto

 obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením 

objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci
Predávajúcim je spoločnosť Marta Kolštromová , IČO: 37138111 , DIČ: 104 341 59 78, 

sídlo spoločnosti: Budovateľská 657/7, Sučany, 03852, Slovenská republika, zaoberajúca 

sa predajom pijavice lekárskej a tovaru súvisiaceho s chovom a aplikáciou pijavice lekárskej.

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim 

nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci 

samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné 

údaje potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať

 uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákona č 634/1992 Z. z.,

 o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v 
 • živnostenskom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 
 • osobitných predpisov (sem patria napr. slobodné povolania ako advokácie a pod), a
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
 • osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené 

týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. 

Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, 

nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných

 log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou 

zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného 

tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim 

spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne 

potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto 

potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo 

rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka 

tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia 

záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného 

práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu

 zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná 

tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k 

uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne 

popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne

 opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového 

obchodu www.pijavica-lekarska-na-domace-pouzitie.com a je tak umožnená ich archivácia a 

reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie

 objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Bezpečnosť a ochrana informácii

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu

 plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. 

s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru

 (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim 

predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a 

uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, 

v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie 

týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do 

doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu

 k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Viac o ochrane osobných údajov nájdete v osobitnej časti v súlade s nariadením GDPR.

Otváracia doba
Objednávky predávajúci prijíma cez internetový obchod na internetovej adrese 

www.pijavica-lekarska-na-domace-pouzitie.com ,

 mailom na terapiapijavicoulekarskou@gmail.com 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 

alebo telefonicky na čísle 0918 919 237 v pracovné dni od 8:00 - 19:00.

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť 

sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. 

Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, 

po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na 

objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí

 telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť 

vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti od vývoja kurzu € voči zahraničným menám. 

Ak kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná. 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť u takéhoto tovaru vopred oboznámený so skutočnosťou, 

že ide o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými 

stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné prostredníctvom elektronického obchodu na 

 www.pijavica-lekarska-na-domace-pouzitie.com 

(ďalej len “e-shop”), prostredníctvom e-mailu alebo jeho jazykových lokalizácií.

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 ods 7 obč. zákonníka odstúpiť od zmluvy

 v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov 

komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, musí odstúpenie

 od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, 

čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu 

cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z). Peniaze za vrátený 

tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od 

zmluvy kupujúcim.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže 

spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, (potraviny, tabak. výrobky, živé zvieratá a iné vymedzené zákonom),
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • spočívajúcich v hre alebo lotérii,

Nevyčistený tovar alebo inak znečistený a nezodpovedajúci  hygienickým štandardom nie je predávajúci povinný prijať na reklamáciu!

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude odobratá v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že je kupujúci podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (osobných údajov v zmysle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov).

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. a) platba na dobierku len u pravidených, overených objednávajúcich
 2. b) platba vopred bankovým prevodom,
 3. c) platba na faktúru so splatnosťou (neplatí pre tovar upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Dodacie podmienky

Osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci. Pri osobnom odbere musí kupujúci uhradiť plnú sumu za objednávku vopred bankovým prevodom. Následne si tovar môže vyzdvihnúť osobne. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou – SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať Slovenskou poštou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín , s podaním od pondelka do stredy, s výnimkou sviatkov a dní pracovného volna. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov,  poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu telefonicky na 0918919237 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach www.pijavica-lekarska-na-domace-pouzitie.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 26. 1. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.