REKLAMAČNÉ PODMIENKY

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa nevzťahujú pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za vady sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

PREDÁVAJÚCI: Marta Kolštromová, so sídlom Budovateľská 657/7, 03852 Sučany, IČO: 37138111, zapísanou v Živnostenskom registri v Martine

DIČ: 104 341 59 78
Poštová adresa: Marta Kolštromová, Budovateľská 657/7, 03852 Sučany
E-mail: terapiapijavicoulekarskou@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 919 237
 

(ďalej len „predávajúci“)

KUPUJÚCI ALEBO SPOTREBITEĽ: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do spotrebiteľského záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu, a to len v prípadoch, keď kúpu realizuje pre vlastnú osobnú spotrebu alebo pre spotrebu osôb jemu blízkych, t.j. je  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

INTERNETOVÝ OBCHOD ALEBO E-SHOP: je virtuálna maloobchodná predajňa zriadená na webovom sídle www.pijavica-lekarska-na-domace-pouzitie-com

  1. Pre všetky tovary, ktoré sú kupované spotrebiteľom – na osobnú spotrebu je podľa platných zákonov Slovenskej republiky záručná lehota 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú, kratšiu lehotu pre určité druhy tovaru. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
    Ak je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (exspirácia) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  2. Okrem toho niektoré tovary v našom internetovom obchode patria pod skupinu čerstvých tovarov, ktoré podliehajú rýchlemu zníženiu akosti alebo rýchlo podliehajú skaze.
  3. Kupujúci má právo na uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady na tovaroch, ktoré rýchlo podliehajú skaze /pijavice lekárske /, a to prostredníctvom reklamácie. Toto právo je kupujúci povinný uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak toto jeho právo zaniká.   

Uplatnenie reklamácie

Pri predaji tovaru Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním. Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať hmotnosť tovaru i jeho kvalitu. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť tovar prevziať. Prebratím tovaru kupujúcim, kupujúci potvrdzuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu, a to v lehote uvedenej v článku 3, podľa toho či ide o tovar rýchlo podliehajúci skaze, alebo o iný tovar, na ktorý sa vzťahuje 24 mesačná záručná lehota. Nebezpečenstvo vzniku škody z predávajúceho na kupujúceho prechádza okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v súlade s týmto reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na predajnom mieste predávajúceho alebo na adrese sídla predávajúceho. Tovar je potrebné priniesť osobne na miesto vydania tovaru alebo zaslať na adresu sídla predávajúceho. Tovar je potrebné predávajúcemu vrátiť nepoužitý, nepoškodený, spolu s dokladom o kúpe. Kupujúci môže priložiť aj fotografie, zobrazujúce dôvod reklamácie a nespokojnosti zo strany kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci nemá nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, že nedodržal odporúčania pri osobnom prevzatí alebo z návodu pri prevzatí zasielky.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci po obdržaní reklamácie určí spôsob vybavenia reklamácie a vybaví ju čo najkratšom čase, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, nie však v lehote dlhšej ako 30 kalendárnych dní.

Predávajúci vybaví reklamáciu najmä uvedenými spôsobmi:

  • predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo vadný tovar vymení za tovar, v rovnakej  kvalite, množstve a cene, ktorý nemá kupujúcim vytýkané vady,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
  • vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny v lehote najneskôr 15 kalendárnych dní odo dňa vybavenia reklamácie na tovary, ktoré sa rýchlo kazia, nie však skôr ako 5 kalendárnych dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim.

Predávajúci vydá o vybavení reklamácie kupujúcemu potvrdenie najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej vybavenia. Reklamácie sa vybavujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, Občianskeho zákonníka a iných relevantných právnych predpisov.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.pijavica-lekarska-na-domace-pouzitie.com

V Sučanoch dňa 01.01.2019

 

BARTER MOŽNÝ

Barter alebo barterový obchod je forma obchodnej činnosti, pri ktorej je tovar alebo služby priamo vymenený za iný tovar alebo služby bez použitia peňazí.

               *
„Pověz mi a zapomenu.
Ukaž mi a já si vzpomenu.
Ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“

Konfucius
 
 

Alebo po  našom , raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

                       *

PIJAVICA LEKÁRSKA OBJEDNÁVKA

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.